Zásady ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ondřej Vazač, IČ: 02442264, se sídlem Na Zderaze 267/10, 120 00 Praha 2 (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou: Ondřej Vazač, adresa: Na Zderaze 267/10, 120 00 Praha 2 e-mail: contact@groovio.cz. telefon: +420 606 601 533

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaní

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
a) jméno a příjmení

b) e-mailová adresa
c) poštovní adresa
d) telefon
e) společnost

f) IČO
g) DIČ

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
a) plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm.
b) GDPR, b) splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
c) oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
d) Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s§ 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3. 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
a) vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
b) plnění právních povinností vůči státu,
c) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje

a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4.3. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1) Příjemci osobních údajů jsou osoby
a) podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy
b) zajišťující marketingové služby
c) podílející se na zajištění provozu služeb
2) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


5. Zpracovatelé osobních údajů

5.1.Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé služby Websupport, Meta, Framer, Figma, Adobe a Google Analytics.

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.18 GDPR,
c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.


7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla a antivirový program.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


8. Cookies

8.1. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. žádná z cookie použitá na webových stránkách nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Objednatel a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může Objednatel jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivé cookie lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní webové stránky.


9. Závěrečná ustanovení


9.1. Odesláním kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím tlačítka v kontaktním formuláři. Zaplacením za služby na účet prodávajícího potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých webových stránkách. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 19.11.2023

Zásady ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ondřej Vazač, IČ: 02442264, se sídlem Na Zderaze 267/10, 120 00 Praha 2 (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou: Ondřej Vazač, adresa: Na Zderaze 267/10, 120 00 Praha 2 e-mail: contact@groovio.cz. telefon: +420 606 601 533

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaní

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
a) jméno a příjmení
b) e-mailová adresa
c) poštovní adresa
d) telefon
e) společnost
f) IČO
g) DIČ
2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
a) plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm.
b) GDPR, b) splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
c) oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
d) Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s§ 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3. 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
a) vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
b) plnění právních povinností vůči státu,
c) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje

a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4.3. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1) Příjemci osobních údajů jsou osoby
a) podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy
b) zajišťující marketingové služby
c) podílející se na zajištění provozu služeb
2) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


5. Zpracovatelé osobních údajů

5.1.Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé služby Websupport, Meta, Framer, Figma, Adobe a Google Analytics.

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.18 GDPR,
c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.


7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla a antivirový program.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


8. Cookies

8.1. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. žádná z cookie použitá na webových stránkách nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Objednatel a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může Objednatel jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivé cookie lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní webové stránky.


9. Závěrečná ustanovení
`9.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaplacením zboží na účet prodávajícího. Zaplacením zboží na účet prodávajícího potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 19.11.2023

Zásady ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ondřej Vazač, IČ: 02442264, se sídlem Na Zderaze 267/10, 120 00 Praha 2 (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou: Ondřej Vazač, adresa: Na Zderaze 267/10, 120 00 Praha 2 e-mail: contact@groovio.cz. telefon: +420 606 601 533

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaní

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
a) jméno a příjmení
b) e-mailová adresa
c) poštovní adresa
d) telefon
e) společnost
f) IČO
g) DIČ
2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
a) plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm.
b) GDPR, b) splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
c) oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
d) Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s§ 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3. 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
a) vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
b) plnění právních povinností vůči státu,
c) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje

a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

4.3. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1) Příjemci osobních údajů jsou osoby
a) podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy
b) zajišťující marketingové služby
c) podílející se na zajištění provozu služeb
2) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


5. Zpracovatelé osobních údajů

5.1.Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé služby Websupport, Meta, Framer, Figma, Adobe a Google Analytics.

6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.18 GDPR,
c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.


7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla a antivirový program.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


8. Cookies

8.1. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. žádná z cookie použitá na webových stránkách nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Objednatel a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může Objednatel jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivé cookie lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní webové stránky.


9. Závěrečná ustanovení
`9.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaplacením zboží na účet prodávajícího. Zaplacením zboží na účet prodávajícího potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 19.11.2023

Pokud máte více dotazů, kontaktujte nás

Kontaktujte nás